Превод и легализация на документи: Изисквания

Уважаеми клиенти,

По-долу са посочени изискванията за най-често легализираните документи за и от чужбина. Ако не сте сигурни, че вашите документи отговарят на тези изисквания или имате по-специален случай, една навременна консултация (безплатна) с нас ще ви спести много неудобства, загуба на време и средства.

Изисквания за превод и легализация на най-често срещаните документи:

Удостоверение за раждане или Акт за раждане

Трябва да е дубликат (т.е. да не е оригинал, това обикновенно е изписано в горният десен ъгъл на документа), да е издаден от съответната община на български език (да не е многоезичен). Документът задължително трябва да има на гърба правоъгълен печат на издаващата го община, който да удостоверява истинността на документа, както и имената и спесимена на длъжностното лице което го е заверило. След като документа отговаря на гореописаните изисквания е готов запревод и легализация.

Важно:

Свидетелство за граждански брак

Този документ също трябва да бъде дубликат, да има положен правоъгален печат от издаващата го община със имената на длъжностното лице което го заверява и положен съответния спесимен (подпис) на длъжностното лице.

Удостоверение за семейно положение

Трябва да е издаден на български език и да има удостоверяващ печат от общината която го издава.

Удостоверение за постоянен адрес

Както и останалите документи които не са посочени но издавани от общината задължително трябва да имат положен правоъгълен печат на издаващата го община, със който общината удостоверява истинността на съответния документ, а също така трябва да фигурират имената и спесимена на длъжностното лице което го е заверило. Чак тогава документа е готов за превод и легализация.

Уверение за следване

При този документ е необходимо да се внимава да са попълнени специалноста на лицето, факултетът, продължителноста на обучение, годината през която е записано както и въпросната учебна квалификация, а не на последно място и за къде е необходимо да послужи.

Удостоверение за преместване

Удостоверение издадено от начално или средно училище.  При този документ трябва да се внимава да бъде подписано не само от класния ръководител, но и от директора на училището.Ако един от подписите липсва документа ще бъде върнатот министерството като нередовен за допълнително полагане на липсващия спесимен.На този тип документи обикновено не се прави нотариално заверено копие,тъй като те могат да бъдат издадени от съответното учебно заведение многократно в оригинал.

Диплома за средно образование

Дипломата задължително трябва да има подпис до снимката на притежателя и, в противен случай документа се връща от министерството на образованието.Ако дипломата за средно образование има издадено приложение към нея, то също е необходимо да я придружава за сверка.На този тип документи, обикновено се легализират нотариално заверени копия.

Диплома за висше образование

При този документ също е необходимо да има подпис до снимката на притежателя и.Дипломата за више образование се състои от две части: самата диплома и Приложението към нея. Двете са съвсем отделни документа, като на всеки се поставя Апостил с различен индетификационен код за проверка.. Обикновено дипломата за више образование и приложението към дипломата за више образовани се легализират заедно, но ако клиентът желае може да поиска да се преведе и легализира само единият от тях. За да се легализира този тип документи обикновено се прави нотариално заверено копие на документа за да не се унищожава оргиналния документ.

Свидетелство за съдимост

Трябва да има два подписа – на съдия и секретар и кръгал печат на съответния съд (обикновенно в долния десен ъгъл), също таке е необходимо да е посочено за къде ще е необходимо да послужи.

Бракоразводно решение

Трябва да има мокър подпис на съдия или подпис на секретар със трите му имена.Също така на решението е необходимо да е отбелязано че влязло в сила и от кога.

Удостоверение за актуално състояние на фирма

Трябва да бъде с пресен подпис и правоъгален печат заверен от Агенцията по вписванията удостоверяваща неговата достоверност.

Пълномощно за прехвърляне на недвижим имот

Пълномощното трябва да има по две заверки от нотариуса, след което се вкарва в министерството на правосъдието, където се заплаща такса за два броя апостил, за всяка една от заверките на нотариуса.

Служебна бележка за чужбина, превод и легализация

На служебната бележка трябва да се направи заверен препис при нотариус, след което се вкарва в министерствито на правосъдието самият препис а не оргинала.В министерството на правосъдието, документа стои три работни дни, без дата на подаване, след което се превежда и се вкарва в консулски отдел за заверка.

Медицинско свидетелство за работа в чужбина

За да се легализира медицинското свидетелство е необходимо да са попълнени личните ви данни, посочени в документа. Трябва да сте минали всички прегледи, включително за васерман и спин, тъй като има възможност дори и документът да е легализиран без тях, да възникне проблем при влизане в съответната държава; имунизационен паспорт на дете (не се легализира здравната книжка на детето) – всички имунизаци които са направени до момента, трябва да бъдат попълнени.

Банково удостоверение

Kогато искате да ви се издаде удостоверението от съответната банка, е необходимо да посочите и да поясните, че удостоверението ви е необходимо във връзка с превод и легализация за чужбина.

Документи, за които е необходим само официален оторизиран превод на фирмена бланка с подпис и печат, без легализация

Договори и фактури за покупко продажба на МПС

Най-често са на италиански и немски език и по рядко на английски, френски и испански език. Преводът на договора и фактурата за МПС се прави, за да послужи пред данъчните служби при вписването на колата. За КАТ, обикновено не е необходим превод на този тип документи – те го изискват само ако има промени които са отразени в талона .

Пълномощно за управление на МПС

Когато МПС се управлява извън територията на Република България от трето лице което не е собственик по документ на МПС, се налага превод на пълномощното за управление, което от своя страна е необходимо да е нотариално заверено.

Удостоверения от чужди училища

Удостоверения от чужди училища, че лицето е студент в съответното учебно заведение, този тип удостоверения са необходими най-често пред НОИ и НАП относно осигурителните права на лицето.

Протокол за ПТП

Настъпило на територията на друга държава. Превода на този тип документ е необходим най – често пред застрахователя.

Фактури

Фактури на юридически лица, занимаващи се с внос и износ - спрямо българското законодателство и закона за счетоводството, всички документи които постъпват на чужд език, трябва да бъдат придружени с превод на български език.

Диплома за средно образование, диплома и приложение за више образование

Необходими за кандидатстване в чуждо училище - обикновенно при кандидатсване училищата изискват само оторизиран превод на документите, върху фирмена бланка с подпис и печат. Тъй като съответният кандидат студент може да кандидатсва в повече от едно училище. Агенцията съветва все пак своите клиенти предварително да направят справка, спрямо изискванията на съответното учебно заведение.

Служебна бележка от чужбина

Служебната бележка обикновено е необходима, за да удостовери, че лицето е на постоянен трудов договор.

Уважаеми клиенти, когато учрежденията ви издават съответни документи, моля задължително проверявайте коректността на нанесените данни в тях, за да няма допуснати грешки, тъй като ние не можем да правим никакви промени по документите, или да ги променяме в превода.

Моля, ако имате някакви допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.